Obchodní podmínky

Rádi byste využili některé z mých placených služeb? Potom vás jistě také bude zajímat, k čemu se svojí objednávkou zavazujete. Než se tedy na vzájemné spolupráci domluvíme, doporučuji vám dobře se seznámit s mými Všeobecnými obchodními podmínkami.

Znáte to, pořádek dělá přátele.

Základní údaje o mně

Markéta Kuchovská 

Sídlo:  Dolní 2828, Zlín 760 01
IČ:  75675609
Jsem zapsaná v živnostenském rejstříku, příslušným úřadem je Magistrát města Zlína. 

Nejsem plátce DPH.

E-mail: marketa@mylessons.cz

Telefon:  +420 608 619 346

Adresa pro doručování je shodná s adresou sídla. Na uvedeném e-mailu jsem vám k dispozici pro běžnou komunikaci, a také pro případné vyřizování podmětů a reklamací. 

Úvodní ustanovení

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) platí pro služby dodavatele, kterým je Markéta Kuchovská (dále dodavatel), uzavřených s objednatelem (dále jen objednatel) prostřednictvím prostředků komunikace na dálku přes rozhraní webových stránek dodavatele www.mylessons.cz nebo prostřednictvím e-mailu či telefonního kontaktu mezi objednatelem a dodavatelem.
 2. Tyto obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti objednatele a dodavatele, kterým je podnikající fyzická osoba. V otázkách neupravených kupní smlouvou a těmito obchodními podmínkami se tento vztah řídí občanským zákoníkem a právními předpisy na ochranu spotřebitele. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí smlouvy o zprostředkování výuky. Odchylná ujednání ve smlouvě o zprostředkování výuky mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek. 
 3. Tyto obchodní podmínky jsou uvedeny na webových stránkách dodavatele a platí pro prodej produktů a služeb dodavatele na webových stránkách www.mylessons.cz
 4. Tyto obchodní podmínky a kupní smlouva se uzavírají v českém jazyce.

Objednávka

 1. Označení produktu, popis jeho hlavních vlastností a cena jsou uvedeny na stránkách jednotlivých služeb. Nejsem plátce DPH. Cena je dále vždy uvedena i na faktuře. Nabídka prodeje zůstává v platnosti po dobu, kdy je zobrazována na webovém rozhraní.
 2. Objednávka jazykových služeb vždy obsahuje informace o objednateli, objednávané službě, ceně, možnostech platby. Jsou přijímány platby pouze bankovním převodem.
 3. Smluvní vztah mezi dodavatelem a objednatelem vzniká zadáním objednávky na jazykové služby (nikoliv až po potvrzení objednávky). Od tohoto momentu vznikají mezi objednatelem a dodavatelem vzájemná práva a povinnosti, jež jsou vymezeny smlouvou o zprostředkování výuky a těmito obchodními podmínkami. Podáním objednávky objednatel stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.  Podmínkou platné objednávky individuálních lekcí a kurzů angličtiny je dodání fakturačních údajů o objednateli (adresa objednatele a počet smluvených lekcí angličtiny).
 4. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucí k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání a objednatel má možnost před vlastním odesláním objednávky smlouvu zkontrolovat a případně opravit. Údaje uvedené v objednávce jsou dodavatelem považovány za správné.
 5. Objednatel souhlasí s použitím prostředků komunikace na dálku při uzavírání smlouvy.
 6. Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Smlouva, resp. příslušný daňový doklad, bude uložen v elektronickém archivu dodavatele po dobu 5 let od jejího uzavření za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám.
 7. Dodavatel je povinen poskytnout či dodat službu, kterou si objednatel objednal a ten se zavazuje službu převzít a zaplatit dodavateli kupní cenu. Povinnosti dodat službu je dodavatel zbaven v případě plně obsazené kapacity lekcí anglického jazyka, o čemž bude objednatel předem informován.
 8. Všechny objednávky přijaté dodavatelem jsou závazné. Objednatel může zrušit objednávku, dokud mu není doručeno oznámení o přijetí objednávky dodavatelem. Objednatel může zrušit objednávku telefonicky na telefonní číslo nebo email dodavatele uvedený v těchto obchodních podmínkách. 

Cena, daňový doklad

 1. Cena produktů, zboží a služeb je uvedena na vybraném webovém rozhraní dodavatele. Cena je vždy uvedena i na faktuře.
 2. Dodavatel vystaví ohledně plateb prováděných na základě smlouvy objednateli fakturu, kterou mu odešle do jeho emailové schránky, a která po zaplacení slouží jako doklad o zakoupení produktu či služby. Dodavatel není plátcem DPH.

Způsob a forma platby

 1. Způsob a možnosti platby: bankovním převodem na účet mBank 3211584003/5500
 2. Kupní cena je splatná do 14 dnů od uzavření smlouvy (od data vystavení faktury), není-li uvedeno jinak, závazek objednatele uhradit cenu za produkt/zboží či službu je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet dodavatele.
 3. Neuhradí-li objednatel dodavateli platbu řádně a včas, je povinen zaplatit dodavateli úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý, byť započatý, den prodlení. Při opožděné platbě je úhrada nejdříve započítána na úroky z prodlení a zbývající část na dluh samotný (jistinu)

Způsob dodání

 1. Online i prezenční výuka bude poskytnuta v termínu, na kterém se dodavatel a objednatel vzájemně dohodnou, v předem stanovené délce výukového bloku a přes online komunikační platformu, kterou si předem odsouhlasí. 
 2. Skupinový kurz angličtiny proběhne v termínu, který je uveden v přihlášce na kurz. V případě změny termínu z důvodu lektora bude klient včas informován a bude mu nabídnuto vrácení peněz.
 3. Firemní výuka bude probíhat v prostorách firmy nebo online (dle podmínek uzavřených ve smlouvě o zprostředkování výuky), v předem sjednaných dnech a  časech uvedených ve smlouvě. 
 4. Termín zahájení výuky bude uveden v objednávce nebo písemně dohodnut po vzájemném odsouhlasení obou stran. 
 5. Při koupi e-booku nebo jiného digitálního obsahu, bude digitální obsah ve formátu pdf nebo obdobném dodán po zaplacení kupní ceny na e-mail jako příloha e-mailové zprávy nebo zasláním odkazu, na kterém je obsah možno stáhnout či otevřít.

Reklamace a odstoupení od smlouvy 

 1. Pokud je objednatel nespokojen s kvalitou výuky, je povinen dodavatele o této skutečnosti informovat písemně, přičemž objednatel dostatečně určitě specifikuje, v čem shledává nedostatky poskytovaných služeb ze strany dodavatele (lze zaslat e-mailem či předat na osobní schůzce).
 2. Odstoupení od smlouvy ze strany spotřebitele

Je-li objednatel spotřebitelem, má v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů od převzetí/dodání služby, a to bez udání důvodu a jakékoliv sankce. Toto právo neslouží jako způsob řešení reklamace zboží.

Rozhodne-li se objednatel pro odstoupení v této lhůtě, musí dodržet níže uvedené podmínky:

Nejpozději 14. den po převzetí služby musí být dodavateli odeslán projev vůle o odstoupení od smlouvy.

Odstoupení od smlouvy v elektronické formě pošlete na adresu marketa@mylessons.cz spolu s přiložením daňového dokladu (faktury) o zaplacení.

Částka bude vrácena nejpozději do 30 dnů od doručení emailu s odstoupením od smlouvy.

 1. Odstoupení od smlouvy ze strany dodavatele

Dodavatel je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit bez zbytečného odkladu (a v případě online kurzu znemožnit přístup do sdíleného dokumentu a Google Classroom), pokud zjistí, že druhá strana porušila smlouvu podstatným způsobem. Pro účely této smlouvy se za podstatné porušení této smlouvy považuje:

Prodlení zákazníka s úhradou kupní ceny více jak 10 dnů po době splatnosti a

kopírování a šíření placeného obsahu třetím stranám.  

V případě odstoupení objednatele od smlouvy na online vzdělávací produkt, je dodavatel oprávněn neprodleně po doručení odstoupení zákazníkovi deaktivovat sdílený Google dokument/Google Classroom s přístupem ke všem výukovým materiálům. 

Absence na individuálních lekcích

 1. Lekce probíhají pravidelně v předem dohodnutých a určených dnech, časech a délkách výukových bloků. 
 2. Pokud se objednatel (klient – student) z jakéhokoli důvodu nemůže na lekci dostavit, je povinen tuto skutečnost oznámit minimálně 24 hodin před další smluvenou lekcí prostřednictvím e-mailu či telefonního kontaktu. Pokud tak objednatel neučiní, cena za odpadlou lekci anglického jazyka (nebo čas smluvený k naplnění jiné nabídky z webu) je účtována v plné výši. 
 3. V případě zrušení více jak dvou po sobě jdoucích lekcí ze strany objednatele, si dodavatel vyhrazuje právo na náhradu jedné z těchto lekcí ve formě vypracované e-lekce k samostudiu.
 4. Výuku předplacených balíčků lekcí nelze zrušit nebo zkrátit. Objednatel se s dodavatelem může domluvit na náhradním termínu lekce nebo může objednatel využít náhradu v podobě digitální lekce (e-lekce) pro samostudium. Lekce z balíčků musí být vyčerpány maximálně do 14 dnů od datumu smluveného ukončení celého balíčku. 
 5. Pokud dojde ke zrušení lekcí ze strany dodavatele, nabídne dodavatel po dohodě objednateli náhradní termíny všech těchto jím zrušených lekcí, případně adekvátní počet e-lekcí k samostudiu nebo dodavateli vrátí adekvátní část ceny za ušlé lekce. 
 6. Pokud se objednatel bez předchozího informování dodavateli (přes telefon či e-mail) nedostaví na výuku do 20 minut od smluveného začátku lekce, tato automaticky propadá a je pokládána za odučenou bez možnosti náhrady. 
 7. Objednatel má právo obrátit se na dodavatele se žádostí o nápravu, pokud není spokojený se způsobem, kterým dodavatel vybavil jeho reklamaci nebo pokud se domnívá, že dodavatel porušil jeho práva. Pokud dodavatel odpoví na tuto žádost zamítavě nebo na ni neodpoví do 60 dnů od jejího odeslání, objednatel má právo podat návrh na začátek alternativního řešení sporu subjektu. Objednatel – spotřebitel má právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu.

Digitální lekce určené pro samostudium – e-lekce

 1. Dodavatel a objednatel se předem domluví na počtu digitálních lekcí, které jsou objednateli postupně dodávány v předem domluvených dnech a časech do Google sdíleného dokumentu/Google Classroom.
 2. Zrušení lekcí v digitálním balíčku není možné.

Ochrana osobních údajů

 1. Prohlášení dodavatele: Dodavatel se zavazuje plně respektovat důvěrný charakter osobních a firemních dat objednatele, která jsou zabezpečena proti neautorizovanému přístupu a chráněna proti zneužití. Údaje nutné k fakturaci jsou nezbytné pro identifikaci objednatele. Jsou použity k realizaci dodání služby, včetně nezbytných účetních operací a pro komunikaci s objednatelem.
 2. Detailní osobní data i údaje o nákupech objednatele jsou ukládány v databázi s přísným zabezpečením proti zneužití a nejsou poskytovány třetím stranám.
 3. Na požádání vám dle možnosti obratem a písemně oznámím, zda a jaké osobní údaje mám o vás zaznamenané. Pokud by navzdory snahám o aktuálnost údajů byly zaznamenány nesprávné informace, na požádání budou opraveny.
 4. Přesné znění ochrany osobních údajů najdete na https://www.mylessons.cz/ochrana-osobnich-udaju/. Dodavatel a objednatel berou tímto na vědomí, že veškeré informace, které o sobě vzájemně na lekcích získají, jsou pokládány za velmi důvěrné a citlivé a s jako takovými budou s nimi nakládat. 

Ochrana duševního vlastnictví

Veškerý obsah webu  www.mylessons.cz  je chráněn v souladu s právními předpisy týkajícími se autorského práva a dalších práv duševního vlastnictví, a jejich výlučným nositelem je vlastník webu Markéta Kuchovská. Jejich kopírování bez souhlasu a uvedení autorky může být stíháno. Webové stránky mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění.

Reference

 1. Reference dodavateli získává od objednatelů, kteří si od dodavatele zakoupili nějaký produkt nebo s ním absolvovali lekce.
 2. Zveřejňovány jsou všechny reference.
 3. Reference dodavatel zpracovává ručně. Používá originální znění reference, kterou zkopíruje do své šablony pro zachování brandového designu.

Závěrečná ustanovení

Dodavatel si vyhrazuje právo na změnu těchto obchodních podmínek. Každá nová verze obchodních podmínek je dostupná na webových stránkách www.mylessons.cz  a je označena datem účinnosti. Veškeré objednávky se vždy řídí aktuální verzí obchodních podmínek, tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

Znění těchto obchodních podmínek je pro smluvní strany závazné.

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti 1.4.2023